Stiri
31.9 C
Buzău

Care sunt obligatiile pe care le poate incalca angajatorul in raport de dispozitiile din legislatia muncii

Data:

Care sunt obligatiile pe care le poate incalca angajatorul in raport de dispozitiile din legislatia muncii

 Imagini pentru imagini drepturile muncitorilor

Principalele obligatii ale angajatorului in raport de dispozitiile din legislatia muncii sunt urmatoarele:

 

  • să informeze salariaţii asupra condiţiilor de muncă şi asupraelementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;

-obligaţia de informare a persoanei care solicită angajarea sau a salariatului căruia I se modifică contractul individual de muncă;

-obligaţia de a informa salariatul cu privire la clauzele esenţiale pe care angajatorul intenţionează să le înscrie sau să le modifice;

–obligaţia generală de a informa salariaţii asupra elementelor care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă, precum şi obligaţia de a comunica periodic situaţia economică şi financiară a  unitatii;

– obligaţia de informare la încheierea contractului colectiv de  munca;

–obligaţia de informare a salariaţilor cu contract de muncă pe durată determinată despre locurile de muncă vacante sau care vor deveni vacante   -obligaţia de a informa salariaţii cu privire la apariţia unor locuri de muncă cu fracţiune de normă sau cu normă de muncă întreagă, pentru a facilita transferurile de la norma întreagă la fracţiunile de normă

  • să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice în vederea

elaborării normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de muncă;

 Imagini pentru imagini drepturile muncitorilor

In ce priveste norma de muncă trebuie cunoscute urmatoarele aspecte:

-exprimă cantitatea de muncă necesară pentru efectuarea operaţiunilor sau lucrărilor de către o persoană cu calificare corespunzătoare, care lucrează cu intensitate normală, în condiţiile unor procese tehnologice şi de muncă determinate;

-cuprinde timpul productiv, timpul pentru întreruperi impuse de desfăşurarea procesului tehnologic, timpul pentru pauze legale în cadrul programului de muncă;

-se exprimă, în funcţie de caracteristicile procesului de producţie sau de alte activităţi ce se normează, sub forma de norme de timp, norme de producţie, norme de personal, sfera de atribuţii sau sub alte forme corespunzătoare specificului fiecărei activităţi.

-se elaborează de către angajator, conform normativelor în vigoare, sau, în cazul în care nu există normative, de către angajator după consultarea sindicatului reprezentativ ori, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor;

-se aplică tuturor categoriilor de salariaţi.

 

  • să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale

salariaţilor.

 

 

  • să acorde salariaţilor toate drepturile ce decurg din lege, din

contractul colectiv de muncă aplicabil şi din contractul individual de muncă;

 

  • să comunice periodic salariaţilor situaţia economică şi financiară a

unităţii, cu excepţia informaţiilor sensibile sau secrete, care prin divulgare sunt de natură să prejudicieze activitatea unităţii.

Periodicitatea comunicărilor se stabileşte prin negociere în contractul colectiv de muncă aplicabil;

-informarea va fi periodică, adică la anumite intervale de timp sau la momentul oportun, adică atunci când apar schimbări prevăzute sau neprevăzute în situaţia economicăşi financiară a întreprinderii;

– informarea trebuie să fie de o manieră clară, deci lipsită de orice echivoc

-angajatorul va refuza divulgarea anumitor informaţii   care îl pot prejudicia sau are posibilitatea de a solicita destinatarilor acestora să păstreze confidenţialitatea lor.

Imagini pentru imagini drepturile muncitorilor

In ce priveste obligaţia angajatorului de a comunica situaţia economică şi financiară a unităţii, Curtea Constituţionalăa constatat că dispoziţiile respective „nu obligă angajatorul la comunicarea unor informaţiicu caracter de secret profesional ori confidenţial, care sunt de natură să prejudicieze activitatea unităţii. Obligaţia comunicării vizează date generale privind situaţia economică şi financiară, informaţii care trebuie date publicităţii şi prin bilanţul contabil periodic ce se publică în Monitorul Oficial al României

 

 

  • să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa,

precum şi să reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de salariaţi, în condiţiile legii;

 

-impozitul pe venituri din salarii;

-contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate;

-contribuţia de asigurări pentru pensii şi alte drepturi de asigurări sociale;

-contribuţia pentru asigurările de şomaj;

-contribuţia privind asigurările pentru accidente de muncă şi boli profesionale;

-contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale

 

  • să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze

înregistrările prevăzute de lege

 

 

 

  • să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de

salariat a solicitantului;

 

In H.G. nr. 500/2011, se prevede obligatia angajatorului de a întocmi unu dosar personal pentru fiecare salariat, care cuprinde;

-actele necesare angajării;

-contractul individual de muncă, actele adiţionale şi celelaltea cte referitoare la modificarea, suspendarea şi încetarea acestuia;

-acte destudii/certificate de calificare;

-orice alte documente care certifică legalitatea şi corectitudinea completării în registru.

 

Daca salariatul ori un fost salariat va solicita anjatorului acesta va fi obligat sa-I elibereze:

– copii de pe documentele din dosarul personal;

-copii ale paginilor din registrul electronic care cuprind înscrierile referitoare la persoana sa şi/sau un document care să ateste activitatea desfăşurată de acesta, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate, astfel cum rezultă din registrul general de evidenţă şi din dosarul personal, în termen de cel mult 15 zile de la data solicitării.

Documentele sunt eliberate în copie certificată de reprezentantul legal al angajatorului sau de persoana împuternicită de angajator pentru conformitate cu originalul.

Alte articole de acelasi autor:

– In ce situatii se aplica raspunderea pentru ruina edificiului;

Cum te aperi in instanta cand esti acuzat de neacordarea prioritatii de trecere pietonilor angajati in traversarea drumului public;

– CE ESTE MALPRAXISUL MEDICAL;

Ce masuri trebuiesc intreprinse daca ti-a fost avariata masina.

www.avocat-tudor.ro

0724260393

 

 

 

 

 

Articol redactat de Avocat Tudor Ion

Distribuie postarea:

Popular

Categorii

Mai mult articole ca asta
Legate de

Tot ce trebuie să știți despre containerele modulare

Containerele modulare au devenit o soluție populară și inovatoare...

Locuințe din Containere: O Soluție Modernă și Sustenabilă

Într-o lume în continuă schimbare, locuințele din containere devin...

Containerul de șantier O soluție practică și eficientă pentru proiectele tale

În domeniul construcțiilor, eficiența și organizarea sunt esențiale pentru...

Container Comercial Inovația Spațiilor Comerciale la ZHouseContainer.ro

Într-o lume în continuă schimbare, inovația în designul și...