Stiri
20.9 C
Buzău

LEGISLATIE ANRP

Data:

 
HOTĂRÂREA Nr. 572 din 30 iulie 2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative.
Aceasta hotarare   prevede ca  ANRP, este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului  şi în coordonarea prim-ministrului, prin Cancelaria  Primului Ministru, este finanţată de la bugetul de stat si are sediul în municipiul Bucureşti, Calea Floreasca nr. 202, sectorul 1.
Referitor la  atribuţiile principale ale acestei institutii:
·        acordă sprijin şi îndrumare metodologică autorităţilor administraţiei publice
locale şi centrale, precum şi celorlalte persoane juridice deţinătoare de imobile care fac obiectul restituirii în natură sau al acordării de măsuri compensatorii.
Aceasta atributie este efectuata in temeiul urmatoarelor legi:
   -Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod  abuziv în perioada regimului comunist în România, Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii  şi justiţiei, precum  şi unele măsuri adiacente, cu modificările  şi completările ulterioare, Legii nr. 10/2001 privindregimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare, Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare, Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările  şi completările ulterioare, Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România şi Bulgaria, semnat la Craiova la 7septembrie1940, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare, Legii nr. 290/2003 privind acordarea de despăgubiri sau compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile proprietate a acestora, sechestrate, reţinute sau rămase în Basarabia, Bucovina de Nord şi Ţinutul Herţa, ca urmare a stării de război şi a aplicării Tratatului de Pace dintre România şi Puterile Aliate şi Asociate, semnat la Paris la 10 februarie 1947, cu modificările  şi completările ulterioare,  şi Legii nr.393/2006 privind acordarea de compensaţii cetăţenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea fostului Regat al Sârbilor, Croaţilor  şi Slovenilor, în urma aplicării Protocolului privitor la câteva insule de pe Dunăre şi la un schimb de comune între România şi Iugoslavia, încheiat la Belgrad la 24 noiembrie 1923, şi a Convenţiei dintre România şi Regatul Sârbilor, Croaţilor şi Slovenilor, relativă la regimul proprietăţilor situate în zona de frontieră, semnată la Belgrad la 5 iulie 1924, cu modificările ulterioare, pentru aplicarea corectă şi unitară a prevederilor acestor acte normative;
·        ANRP monitorizează modul de aplicare al urmatoarelor legi:
   – Legii nr. 165/2013, a Legii nr. 247/2005, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare, a Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 393/2006, cu modificările ulterioare;
·        ANRP întocmeşte sau, după caz, centralizează următoarele situatii:
    -situaţia imobilelor restituite în natură în temeiul Legii nr. 165/2013; situaţia se întocmeşte pe baza comunicărilor făcute de comisiile judeţene de fond funciar;
    – situaţia imobilelor restituite în natură şi a imobilelor restituite în echivalent în temeiul Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare; situaţia se întocmeşte pe baza comunicărilor făcute de birourile judeţene,respectiv al municipiului Bucureşti, potrivit prevederilor Legii nr.10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    -situaţia terenurilor restituite în natură şi a celor pentru care s-a propus acordarea de despăgubiri în baza titlului VII din Legea nr. 247/2005, cu modificările  şi completările ulterioare; situaţia se întocmeşte pe baza comunicărilor făcute de către instituţia prefectului, potrivit prevederilor Legii nr.
18/1991, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare, precum  şi ale Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare;
    -situaţia imobilelor retrocedate în natură şi a propunerilor privind acordarea de despăgubiri sau măsuri compensatorii, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    -situaţia imobilelor retrocedate în natură şi a propunerilor privind acordareade despăgubiri sau măsuri compensatorii, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparţinut comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din
România, republicată;
    -situaţia despăgubirilor acordate potrivit prevederilor Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi Legii nr. 393/2006, cu modificările ulterioare;
    -situaţia cererilor depuse în temeiul Legii nr. 239/2007 privind reglementarea regimului juridic al unor bunuri imobile aflate în folosinţa unităţilor de cult;     8. situaţia deciziilor de compensare emise potrivit Legii nr. 165/2013;
    -situaţia titlurilor de plată emise potrivit Legii nr. 165/2013;
    -situaţia comparativă a cererilor şi disponibilului de teren, comunicată de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară în temeiul Legii nr. 165/2013;
    -situaţia centralizată a terenurilor agricole şi forestiere, aflate în domeniul public sau privat al statului, sau, după caz, al unităţilor administrativ-teritoriale, care pot face obiectul reconstituirii dreptului de proprietate;
    -situaţia cu datele de identificare a imobilelor pentru care este necesară menţinerea afectaţiunii de interes public;
     -situaţia imobilelor din Fondul naţional al terenurilor agricole  şi al altor imobile constituit potrivit Legii nr. 165/2013;
 
·        prezintă periodic Guvernului, prin Cancelaria Primului-Ministru, informări privind stadiul aplicării urmatoarelor legi:
   – Legii nr. 165/2013, a Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999, republicată, a Legii nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 393/2006, cu modificările ulterioare;
 
·        elaborează şi supune spre adoptare Guvernului proiectele de acte normative
necesare luării măsurilor prevăzute de urmatoarele legi:
     -Legea nr. 165/2013, Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 83/1999, republicată, Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 1/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 9/1998, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare, Legea nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 393/2006, cu modificările ulterioare, cu excepţia celor a căror elaborare este atribuită, potrivit legii, în competenţa altor autorităţi;
 
·        asigură organizarea  şi funcţionarea secretariatului Comisiei Naţionale
pentru Compensarea Imobilelor;
·        asigură organizarea  şi funcţionarea secretariatelor Comisiei speciale de
retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România  şi comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România;
·        realizează, din oficiu sau pe baza unor sesizări justificate ale persoanelor
îndreptăţite, controlul fazei administrative a aplicării Legii nr. 165/2013, a Legii nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr. 393/2006, cu modificările
ulterioare, de către entităţile învestite de lege cu atribuţii în procesul de restituire a imobilelor şi de stabilire a măsurilor reparatorii;
·        controlează, potrivit competenţelor prevăzute de lege, modul de aplicare a
legislaţiei din domeniul restituirii proprietăţii funciare şi asigură aplicarea unitară a acesteia;
·        verifică modul în care comisiile locale  şi judeţene au dispus de terenul
 preluat de la Agenţia Domeniilor Statului  şi ia măsurile prevăzute de lege pentru trecerea suprafeţelor nerestituite la Fondul naţional al terenurilor agricole şi al altor imobile;
·        asigură, împreună cu celelalte instituţii abilitate, buna desfăşurare a
procedurii de valorificare a punctelor în cadrul licitaţiilor publice naţionale de imobile din Fondul naţional al terenurilor agricole şi al altor imobile;
·        soluţionează contestaţiile formulate împotriva hotărârilor comisiilor
teritoriale de aplicare a Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
·        analizează şi validează/invalidează, prin decizie, hotărârile comisiilor
teritoriale de aplicare a Legii nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
·        soluţionează, prin decizie, contestaţiile formulate împotriva hotărârilor
comisiilor teritoriale de aplicare a Legii nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
·        acordă despăgubiri în numerar beneficiarilor Legii nr. 9/1998,  republicată,
cu modificările  şi completările ulterioare, Legii nr. 290/2003, cu modificările  şi completările ulterioare,  şi Legii nr. 393/2006, cu modificările ulterioare, din sumele prevăzute, în acest scop, în bugetul Autorităţii;
·        emite titluri de plată, în condiţiile Legii nr. 165/2013;
·        constată faptele contravenţionale şi aplică sancţiunile prevăzute de Legea
nr. 165/2013, Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările  şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de urgenţăa Guvernului nr. 83/1999, republicată, Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările  şi  completările ulterioare, Legea nr. 1/2000, cu modificările  şi completările ulterioare, Legea nr. 9/1998, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 290/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 393/2006, cu modificările ulterioare.
www.avocat-tudor.ro
0724260393

Articol redactat de Avocat Tudor Ion

Distribuie postarea:

Popular

Categorii

Mai mult articole ca asta
Legate de

Top 6 motive să investești în marketing digital

Într-o eră în care consumatorii au tendința să folosească...

Alegerea unei agenții SEO compatibile cu nevoile afacerii

Provocarea finală, dar nu și cea mai mică, este...

Explorând terapii alternative pentru o sănătate optima

În căutarea echilibrului și a stării de bine, tot...

Cum să alegi cel mai bun curs social media pentru afacerea ta

Ești în căutarea acelui curs de social media care...