Stiri
35.4 C
Buzău

Cum se contesta in domeniul fondurilor europene un proces-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţei bugetare

Data:

 

Cum se contesta in domeniul fondurilor europene un proces-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţei bugetare

Ca avocat, dar si din mass-media avem cunostinta de faptul ca in procesul de obtinere si utilizare a fondurilor europene se pot comite greseli, uneori ca urmare a nerespectarii legislatiei in domeniu.

In consecinta, pot apare situatii litigioase urmand ca rezolvarea acestora sa revina instantelor de judecata. Un avocat poate sa devina un ajutor pretios in prevenirea sau rezolvarea cu succes a unor astfel de situatii.

 

Prezinta relevanta in acest domeniu Ordonanţa de urgenţă nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora. Acest act normativ  reglementează activităţile de prevenire, de constatare a neregulilor, de stabilire şi de recuperare a creanţelor bugetare rezultate din neregulile apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, precum şi de raportare a neregulilor către Comisia Europeană sau către alţi donatori internaţionali.

 

Pentru cei care confrunta cu astfel de probleme este bine de stiut ca art. 21 din Ordonanţa de urgenţă nr. 66/2011 prevede ca verificarile care se efectueaza pentru constatarea neregulilor se vor finalize printr-un proces-verbal de constatare a neregulilor si de stabilire a creantelor bugetare sau a unei note de constatare.

Un avocat fonduri europene cunoaste ca procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţei bugetare este act administrativ în sensul Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţei bugetare/Nota de constatare a neregulilor şi de stabilire a corecţiilor financiare constituie titlu de creanţă şi se emite în vederea stingerii acestei creanţe.

 

Procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţei bugetare trebuie să conţină următoarele elemente: denumirea autorităţii emitente, data la care a fost emis, datele de identificare a debitorului sau a persoanei împuternicite de debitor, cuantumul creanţei bugetare stabilite în urma constatărilor, motivele de fapt, temeiul de drept, numele şi semnătura conducătorului autorităţii emitente, ştampila autorităţii emitente, posibilitatea de a fi contestat, termenul de depunere a contestaţiei şi autoritatea la care se depune contestaţia, menţiuni privind punctul de vedere al debitorului şi poziţia exprimată de structura de control competentă.

 

Impotriva procesului-verbal se poate depune contestatie iar pentru soluţionarea contestaţiilor administrative împotriva titlurilor de creanţă se va proceda conform art.47 din Ordonanţa de urgenţă nr. 66/2011.

 

Contestaţia administrativă se formulează în scris, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării titlului de creanţă, şi trebuie să conţină următoarele elemente:mdatele de identificare a contestatarului;obiectul contestaţiei;motivele de fapt şi de drept;dovezile pe care se întemeiază; semnătura contestatarului sau a împuternicitului acestuia, precum şi ştampila, în cazul persoanelor juridice.

 

Obiectul contestaţiei administrative îl constituie numai sumele şi măsurile stabilite şi înscrise în procesul-verbal de stabilire a creanţei bugetare care reprezintă titlu de creanţă.

Termenul de 30 de zile este termen de decădere.

 

Contestaţia administrativă se depune la autoritatea publică emitentă a titlului de creanţă care este contestat şi nu este supusă taxelor de timbru.

În situaţia în care autoritatea publică emitentă a titlului de creanţă în aplicarea prevederilor art. 21 constată că în contestaţie nu sunt cuprinse toate informaţiile prevăzute la art. 47 alin. (2), va cere contestatarului ca, în termen de 5 zile de la înştiinţarea prin care i se aduce la cunoştinţă această situaţie, să completeze contestaţia.

 

Creanţele bugetare stabilite în euro se înscriu în titlurile de creanţă şi în lei, utilizându-se cursul de referinţă comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data întocmirii titlului de creanţă.

Termenul maxim de efectuare a verificării şi de emitere a proceselor-verbale de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare este de 90 de zile de la data finalizării activităţii de organizare a verificării, cu excepţiile prevăzute la alin. (25) şi (26).

 

Abateri si sanctiuni in cazul nerespectarii prevederilor OUG66/20111

 

Conform art. 60 din OUG 66/2011, constituie abateri de la aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă următoarele fapte:

 

  • neînregistrarea de către autorităţile cu competenţe în gestionarea

fondurilor europene a tuturor constatărilor cu implicaţii financiare sau cu posibile implicaţii financiare din actele de control/audit întocmite de reprezentanţii Uniunii Europene/donatorului public internaţional, a celor din actele de control emise de DLAF, a celor din rapoartele de audit emise de Autoritatea de Audit/structurile de audit intern şi a celor din rapoartele de verificare emise de autoritatea de certificare, precum şi a tuturor sesizărilor validate sau respinse;

 

  • netransmiterea de către autoritatea cu competenţe în gestionarea

fondurilor europene, în termenul prevăzut în prezenta ordonanţă de urgenţă, a tuturor constatărilor cu implicaţii financiare sau cu posibile implicaţii financiare din actele de control/audit întocmite de reprezentanţii Uniunii Europene/donatorului public internaţional, a celor din actele de control emise de DLAF, a celor din rapoartele de audit emise de Autoritatea de Audit/structurile de audit intern şi a celor din rapoartele de verificare emise de autoritatea de certificare, precum şi a sesizărilor către structura de control organizată în cadrul instituţiei publice în care funcţionează autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene;

 

  • neorganizarea de către managementul structurii de control din cadrul

instituţiei publice în care funcţionează autoritatea cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, la termenul prevăzut în prezenta ordonanţă de urgenţă, a investigaţiilor ca urmare a luării la cunoştinţă a apariţiei unor posibile nereguli şi/sau neemiterea actului de control ca urmare a respectivelor investigaţii;

 

  • neemiterea procesului-verbal de constatare a neregulilor şi de

stabilire a creanţelor bugetare, în termenul prevăzut în prezenta ordonanţă de urgenţă;

 

  • netransmiterea procesului-verbal de stabilire a creanţei bugetare de

către structurile prevăzute la art. 20 către autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene, în vederea declanşării procedurilor de stingere a creanţelor bugetare;

 

  • nerespectarea termenelor de raportare prevăzute în procedura

aplicabilă la nivel naţional stabilită prin manualul prevăzut la art. 59 alin. (2);

  • netransmiterea de către autorităţile cu competenţe în gestionarea

fondurilor europene şi de către structurile de control organizate în cadrul instituţiei publice în care funcţionează autorităţile cu competenţe în gestionarea fondurilor europene la DLAF a cazurilor care prezintă indicii de fraudă;

 

  • netransmiterea de către autorităţile cu competenţe în gestionarea

fondurilor europene a datelor, documentelor şi informaţiilor necesare procesului de audit solicitate de Autoritatea de Audit;

 

  • de asemenea, se sanctioneaza neînregistrarea de către autorităţile cu competenţe în gestionarea

fondurilor europene a debitelor în Registrul debitorilor;

  •  Alte articole scrise de acelasi autor:

 

In ce situatii conflictul de interese este apreciat ca fiind infractiune;

Ce prevede Regulamentul de organizare şi funcţionare a comisiei de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis;

Concedierea salariatului pentru necorespundere profesionala.

Ce criterii a avut in vedere instanta pentru stabilirea programului de vizitare a minorului in cazul in care mama locuieste si lucreaza in Spania iar tatal in Germania;

Care sunt criteriile de stabilire a daunelor morale in cazul unui accident cu mai multe victime;

In ce conditii asiguratorul raspunde pentru repararea prejudiciului cauzat prin accident auto

 

www.avocat-tudor.ro

0724260393

Articol redactat de Avocat Tudor Ion

Distribuie postarea:

Popular

Categorii

Mai mult articole ca asta
Legate de

Tot ce trebuie să știți despre containerele modulare

Containerele modulare au devenit o soluție populară și inovatoare...

Locuințe din Containere: O Soluție Modernă și Sustenabilă

Într-o lume în continuă schimbare, locuințele din containere devin...

Containerul de șantier O soluție practică și eficientă pentru proiectele tale

În domeniul construcțiilor, eficiența și organizarea sunt esențiale pentru...

Container Comercial Inovația Spațiilor Comerciale la ZHouseContainer.ro

Într-o lume în continuă schimbare, inovația în designul și...