Stiri
16.5 C
Buzău

Conditiile in care este angajata raspunderea administratorului fata de Societatea Comerciala

Data:

Ce tebuie sa stii despre conditiile in care este angajata raspunderea administratorului fata de societatea comerciala

 

In exercitarea activitatii pe care o desfasoara, administratorul  unei societati comerciale poate comite fapte prin care  aduce prejudicii societatii pe care o administreaza. Acestea pot consta in decizii inadecvate, contracte paguboase, indeplinirea defectuoasa a unor indatoriri care-i revin din contractul de administratie, hotararile adunarii generale, prevederile legale, actul constitutiv incheiat la infiintarea societatii sau hotararile adunarii generale a societatii.

In mod evident, cand societatea este pagubita, administratorul va raspunde pentru calitatea actului de administratie, neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a atributiilor ce ii revine, precum si pentru eventualul prejudiciul produs. In situatia cand fapta intruneste elementele constitutive ale unei infractiuni, administratorii pot raspunde potrivit dispozitiilor din Codul penal, legii societatilor sau legilor penale speciale. Pentru a se putea apara, are nevoie sa contacteze un avocat specializat in acordarea de consultanta societati comerciale.

Spre exemplu, in cazul cand administratorul trebuie sa raspunda pentru o decizie de afaceri, in literatura de specialitate s-a aratat ca va fi necesar sa se aprecieze daca decizia este adecvata, bazata pe informatii documentate, administratorul sa fie indreptatit sa ia decizia respectiva, criteriul de apreciere fiind cel al bunului administrator, normal, mediu de prudent si diligent.

Un alt criteriu de care trebuie sa se tina cont in aprecierea culpei existente in luarea unei decizii de afaceri este cel al circumstantelor in care a fost luata decizia respectiva.

In toate aceste cazuri se vor avea in vedere criteriile in raport de care va raspunde administratorul, sa se dovedeasca ca administratorul a actionat cu vinovatie si ca, prin fapta sa, a crest un prejudiciu societatii.

Din dispozitiile legii societatilor comercile rezulta ca vinovatia, respectiv, culpa administratorului, se apreciaza in functia de obligatia de diligenta,de exercitarea atributiilor cu loialitate, cu buna credinta, in interesul societatii si de prudenta.

Criteriile de apreciere difera insa in raport de tipul societatii, in timp ce la societatea pe actiuni raspunderea, respectiv culpa, are drept criteriu de apreciere comportarea unui bun administrator, gestionarul obisnuit, la societatile cu raspundere limitata se aplica dispozitiile privind mandatul. In orice situatie, administratorul are nevoie de un avocat specializat pe acest domeniul de activitate.

Edificator in ceea ce priveste modul in care administratorii trebuie sa-si exercite atributiile este art. 1441 din legea nr.31/1990, care prevede urmatoarele:

 • membrii consiliului de administraţie îşi vor exercita mandatul cu prudenţa şi diligenţa unui bun administrator;
 • administratorul nu încalcă obligaţia de mai sus, dacă în momentul luării unei decizii de afaceri el este în mod rezonabil îndreptăţit să considere că acţionează în interesul societăţii şi pe baza unor informaţii adecvate.
 • Decizie de afaceri, în sensul prezentei legi, este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea societăţi;
 • membrii consiliului de administraţie îşi vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societăţii;
 • membrii consiliului de administraţie nu vor divulga informaţiile confidenţiale şi secretele comerciale ale societăţii, la care au acces în calitatea lor de administratori. Această obligaţie le revine şi după încetarea mandatului de administrator.
 • conţinutul şi durata obligaţiilor prevăzute la alin. (5) sunt stipulate în contractul de administraţie.

Administratorii societatilor pe actiuni raspund fata de societate atat pentru deciziile si actele proprii cat si pentru faptele directorilor si ale personalului incadrat, conform art. 1442 din legea societatilor comerciale:

 • administratorii sunt răspunzători de îndeplinirea tuturor obligaţiilor, potrivit prevederilor art. 72 şi 73.
 • administratorii răspund faţă de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcţiei lor.
 • directorii vor înştiinţa consiliul de administraţie de toate neregulile constatate cu ocazia îndeplinirii atribuţiilor lor.
 • administratorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediaţi dacă, având cunoştinţă de neregulile săvârşite de aceştia, nu le comunică cenzorilor sau, după caz, auditorilor interni şi auditorului financiar.
 • in societăţile care au mai mulţi administratori răspunderea pentru actele săvârşite sau pentru omisiuni nu se întinde şi la administratorii care au făcut să se consemneze, în registrul deciziilor consiliului de administraţie, împotrivirea lor şi au încunoştinţat despre aceasta, în scris, pe cenzori sau auditorii interni şi auditorul financiar.

Administratorul are o serie de interdictii, astfel cum rezulta din dispozitiile art. 1443 din Legea nr. 31/1990, acestea fiind urmatorele:

 • administratorul care are într-o anumită operaţiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societăţii trebuie să îi înştiinţeze despre aceasta pe ceilalţi administratori şi pe cenzori sau auditori interni şi să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operaţiune.
 • aceeaşi obligaţie o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operaţiune, ştie că sunt interesate soţul sau soţia sa, rudele ori afinii săi până la gradul al IV-lea inclusiv.
 • dacă prevederile actului constitutiv nu dispun altfel, interdicţiile stabilite la alin. (1) şi (2), referitoare la participarea, la deliberarea şi la votul administratorilor, nu sunt aplicabile în cazul în care obiectul votului îl constituie:
 1. a) oferirea spre subscriere, către un administrator sau către persoanele menţionate la alin. (2), de acţiuni sau obligaţiuni ale societăţii;
 2. b) acordarea de către administrator sau de persoanele menţionate la alin. (2) a unui împrumut ori constituirea unei garanţii în favoarea societăţii.
 • administratorul care nu a respectat prevederile alin. (1) şi (2) răspunde pentru daunele care au rezultat pentru societate.
 • este interzisă creditarea de către societate a administratorilor acesteia, prin intermediul unor operaţiuni precum:
 • acordarea de împrumuturi administratorilor;
 • acordarea de avantaje financiare administratorilor cu ocazia sau ulterior încheierii de către societate cu aceştia de operaţiuni de livrare de bunuri, prestări de servicii sau executare de lucrări;
 • garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a oricăror împrumuturi acordate administratorilor, concomitentă ori ulterioară acordării împrumutului;
 • garantarea directă ori indirectă, în tot sau în parte, a executării de către administratori a oricăror alte obligaţii personale ale acestora faţă de terţe persoane;
 • dobândirea cu titlu oneros ori plata, în tot sau în parte, a unei creanţe ce are drept obiect un împrumut acordat de o terţă persoană administratorilor ori o altă prestaţie personală a acestora.

Prevederile alin. (1) sunt aplicabile şi operaţiunilor în care sunt interesaţi soţul sau soţia, rudele ori afinii până la gradul al IV-lea inclusiv ai administratorului; de asemenea, dacă operaţiunea priveşte o societate civilă sau comercială la care una dintre persoanele anterior menţionate este administrator ori deţine, singură sau împreună cu una dintre persoanele sus-menţionate, o cotă de cel puţin 20% din valoarea capitalului social subscris.

Prevederile alin. (1) nu se aplică:

 • în cazul operaţiunilor a căror valoare exigibilă cumulată este inferioară echivalentului în lei al sumei de 5.000 de euro;
 • în cazul în care operaţiunea este încheiată de societate în condiţiile exercitării curente a activităţii sale, iar clauzele operaţiunii nu sunt mai favorabile persoanelor prevăzute la alin. (1) şi (2) decât cele pe care, în mod obişnuit, societatea le practică faţă de terţe persoane.

 Exonerarea de raspundere pentru administrator , poate interveni in urmatoarele situatii:

 • pentru actiuni sau inactiuni producatoare de prejudicii, administratorii vor trebui sa se opuna deciziilor respective in cadrul sedintelor consiliului de administratie si sa ceara consemnarea impotrivirii lor in registrul deciziilor consiliului de administratie;
 • in scopul de a nu raspunde pentru prejudicile create, administratorii care s-au opus masurilor respective, urmeaza sa comunice impotrivirea lor, in scris, cenzorilor sau auditorilor financiari.
 • administratorii care au lipsit de la sedintele consiliului de administratie, pot fi exonerati de raspundere pentru deciziile luate la sedintele respective, daca isi manifesta in termen de o luna impotrivirea fata de masurile in cauza prin consemnarea in registrul sedintelor consiliului si prin instiintarea, in scris, a cenzorilor sau auditorului financiar.

www.avocat-tudor.ro

Av. Tudor Ion 0724260393

Articol redactat de Avocat Tudor Ion

Distribuie postarea:

Popular

Categorii

Mai mult articole ca asta
Legate de

Solutii dentare accesibile si profesionale

In ziua de astazi, toti oamenii pot beneficia de...

Top 6 motive să investești în marketing digital

Într-o eră în care consumatorii au tendința să folosească...

Alegerea unei agenții SEO compatibile cu nevoile afacerii

Provocarea finală, dar nu și cea mai mică, este...

Explorând terapii alternative pentru o sănătate optima

În căutarea echilibrului și a stării de bine, tot...