Stiri
20.9 C
Buzău

Concedierea nelegala, conditii si ce dispune instanta in acest caz

Data:

Concedierea nelegala, situatii si ce dispune instanta 

Pierderea loculuide munca ca urmare a masurii concedierii luata de angajator poate produce consecinte importante pentru existenta persoanei concediate si a familiei sale. De aceea, Codul muncii reglementeaza expres modurile si cazurile in care concedierea poate interveni. Dar si procedura in cazul concedierii, interdictiile privind concedierea, precum si sanctiunile care se aplica atunci cand se incalca dispozitiile legale. Masura concedierii trebuie luata insa numai cu respectarea principiului legalitatii.

Principiile fundamentale de protectie a salariatilor si impotriva concedierii nelegale

Dreptul muncii are si o misiune de protectie a salariatilor, in acest  sens Codul muncii prevede in art.6 urmatoarele principii fundamentale:
-orice salariat care prestează o muncă beneficiază de condiţii de muncă adecvate activităţii desfăşurate, de protecţie socială, de securitate şi sănătate în muncă. Precum şi de respectarea demnităţii şi a conştiinţei sale, fără nicio discriminare.
-tuturor salariaţilor care prestează o muncă le sunt recunoscute dreptul la negocieri colective, dreptul la protecţia datelor cu caracter personal, precum şi dreptul la protecţie împotriva concedierilor nelegale.
-pentru munca egală sau de valoare egală este interzisă orice discriminare bazată pe criteriul de sex cu privire la toate elementele şi condiţiile de remunerare.

Concedierea pentru motive care tin de persoana salariatului

Potrivit art.61 din Codul muncii angajatorul poate dispune concedierea pentru motive care ţin de persoana salariatului în următoarele situaţii:
a) în cazul în care salariatul a săvârşit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii. Ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă aplicabil sau regulamentul intern, ca sancţiune disciplinară.
b) în cazul în care salariatul este arestat preventiv sau arestat la domiciliu pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, în condiţiile Codului de procedură penală;
c) în cazul în care, prin decizie a organelor competente de expertiză medicală, se constată inaptitudinea fizică şi/sau psihică a salariatului. Acest fapt sa nu permita acestuia să îşi îndeplinească atribuţiile corespunzătoare locului de muncă ocupat;
d) în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă în care este încadrat.

Procedura in cazul concdierii, conform Codului muncii

(1) În cazul în care concedierea intervine pentru unul dintre motivele prevăzute la art. 61 lit. b)-d), angajatorul are obligaţia de a emite decizia de concediere în termen de 30 de zile calendaristice de la data constatării cauzei concedierii.
(2) În cazul în care concedierea intervine pentru motivul prevăzut la art. 61 lit. a), angajatorul poate emite decizia de concediere numai cu respectarea dispoziţiilor art. 247-252.
(3) Decizia se emite în scris şi, sub sancţiunea nulităţii absolute, trebuie să fie motivată în fapt şi în drept. Să cuprindă precizări cu privire la termenul în care poate fi contestată şi la instanţa judecătorească la care se contestă.
Concedierea pentru săvârşirea unei abateri grave sau a unor abateri repetate de la regulile de disciplină a muncii. Poate fi dispusă numai după îndeplinirea de către angajator a cercetării disciplinare prealabile şi în termenele stabilite de prezentul cod.
(2) Concedierea salariatului pentru motivul prevăzut la art. 61 lit. d) poate fi dispusă numai după evaluarea prealabilă a salariatului. Si, conform procedurii de evaluare stabilite prin contractul colectiv de muncă aplicabil sau, în lipsa acestuia, prin regulamentul intern.

În cazul în care concedierea se dispune pentru motivele prevăzute la art. 61 lit. c) şi d), precum şi în cazul în care contractul individual de muncă a încetat de drept în temeiul art. 56 alin. (1) lit. e),.Angajatorul are obligaţia de a-i propune salariatului alte locuri de muncă vacante în unitate, compatibile cu pregătirea profesională. Sau, după caz, cu capacitatea de muncă stabilită de medicul de medicină a muncii.

Situatia concedierii cand angajatorul nu dispune de locuri vacante

(2) În situaţia în care angajatorul nu dispune de locuri de muncă vacante potrivit alin. (1). Acesta are obligaţia de a solicita sprijinul agenţiei teritoriale de ocupare a forţei de muncă în vederea redistribuirii salariatului, corespunzător pregătirii profesionale şi/sau, după caz, capacităţii de muncă stabilite de medicul de medicină a muncii.
(3) Salariatul are la dispoziţie un termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea angajatorului, conform prevederilor alin. (1), pentru a-şi manifesta în scris consimţământul cu privire la noul loc de muncă oferit.
(4) În cazul în care salariatul nu îşi manifestă consimţământul în termenul prevăzut la alin. (3), precum şi după notificarea cazului către agenţia teritorială de ocupare a forţei de muncă conform alin. (2), angajatorul poate dispune concedierea salariatului.
(5) În cazul concedierii pentru motivul prevăzut la art. 61 lit. c) salariatul beneficiază de o compensaţie, în condiţiile stabilite în contractul colectiv de muncă aplicabil sau în contractul individual de munca.

Concedierea pentru motive care nu tin de persoana salariatului

Concedierea pentru motive care nu ţin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă determinată de desfiinţarea locului de muncă ocupat de salariat din unul sau mai multe motive fără legătură cu persoana acestuia.
Desfiinţarea locului de muncă trebuie să fie efectivă şi să aibă o cauză reală şi serioasă.

Cand concedierea este nelegala si ce dispune instanta in acest caz

Respectarea principiului legalitatii in ce priveste masura concedierii este pevazuta in Codul muncii. De asemenea, exista o sectiune privind controlul si sanctionarea concedierilor nelegale. Totodata, desfacerea disciplinara a contractului individual de munca este reglementata de art.248 lit.e) din Codul muncii.

Conform art. 78 din Codul muncii, concedierea dispusă cu nerespectarea procedurii prevăzute de lege este lovită de nulitate absolută.
In caz de conflict de muncă angajatorul nu poate invoca în faţa instanţei alte motive de fapt sau de drept decât cele precizate în decizia de concediere.
În cazul în care concedierea a fost efectuată în mod netemeinic sau nelegal, instanţa va dispune anularea ei. Va obliga angajatorul la plata unei despăgubiri egale cu salariile indexate, majorate şi reactualizate şi cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul.
(2) La solicitarea salariatului instanţa care a dispus anularea concedierii va repune părţile în situaţia anterioară emiterii actului de concediere.
(3) În cazul în care salariatul nu solicită repunerea în situaţia anterioară emiterii actului de concediere, contractul individual de muncă va înceta de drept la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii judecătoreşti.

Codul muncii reglementeaza juridictia muncii

Jurisdicţia muncii are ca obiect soluţionarea conflictelor de muncă cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractelor individuale. Sau, după caz, contractelor colective de muncă prevăzute de cod, precum şi a cererilor privind raporturile juridice dintre partenerii sociali, stabilite potrivit prezentului cod.

Pot fi părţi în conflictele de muncă:
a) salariaţii, precum şi orice altă persoană titulară a unui drept sau a unei obligaţii în temeiul prezentului cod, al altor legi sau al contractelor colective de muncă;
b) angajatorii – persoane fizice şi/sau persoane juridice -, agenţii de muncă temporară, utilizatorii, precum şi orice altă persoană care beneficiază de o muncă desfăşurată în condiţiile prezentului cod;
c) sindicatele şi patronatele;
d) alte persoane juridice sau fizice care au această vocaţie în temeiul legilor speciale sau al Codului de procedură civilă.

Alte articole de acelasi autor:

Ce avantaje si dezavantaje aduce asiguratilor noua lege RCA;
Avocat infractiuni contra sigurantei si integritatii sistemelor informatice,
-In ce situatii conflictul de interese este apreciat ca fiind infractiune;
– In ce constau neregula si frauda in utilizarea fondurilor europene;
–Contestatia in anulare in noul Cod de procedura civila;
–Legea 217/2003 pentru prevenirea si combaterea violentei in familie, conform avocat dreptul familiei, republicata in anul 2014.
In caz de refuz nejustificat autoritatea publica poate fi obligata sa elibereze certificatul de urbanism;
–In ce conditii instanta apreciaza ca un conducator auto este in stare de necesitate cand savarseste infractiunea de conducere a unui vehicul fara permis de conducere;
–De ce este considerata Camera preliminara o faza distincta a procesului penal
-Drept penal-legalitate
–In ce conditii asiguratorul raspunde pentru repararea prejudiciului cauzat prin accident auto;
–Ce avantaje prezinta solicitarea de despagubiri accidente in cadrul procesului penal;
– Persoana retinuta in flagrant, cercetata pentru infractiunile de acces ilegal la un sistem informatic si efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos fiind surprinsa ca efectua operatiuni cu carduri falsificate;
-Ce criterii a avut in vedere instanta la admiterea cererii de stabilirea paternitatii din afara casatoriei formulata de reclamanta in conditiile in care tatal biologic intervine in solutionarea cererii.

Cabinet avocat Tudor Ion
Profesionalism,responsabilitate,loialitate fata de client.

Cabinet Avocat


0724260393

Cabinetul de avocat Tudor Ion va poate ajuta in litigii de dreptul muncii.

Apelati cu incredere la serviciile noastre, apasati click aici sai e mail office@avocat-tudor.ro

Contacteaza-ne acum

Default content


  Articol redactat de Avocat Tudor Ion

  Distribuie postarea:

  Popular

  Categorii

  Mai mult articole ca asta
  Legate de

  Top 6 motive să investești în marketing digital

  Într-o eră în care consumatorii au tendința să folosească...

  Alegerea unei agenții SEO compatibile cu nevoile afacerii

  Provocarea finală, dar nu și cea mai mică, este...

  Explorând terapii alternative pentru o sănătate optima

  În căutarea echilibrului și a stării de bine, tot...

  Cum să alegi cel mai bun curs social media pentru afacerea ta

  Ești în căutarea acelui curs de social media care...