Stiri
35.4 C
Buzău

Comisia de malpraxis medical, obligatiile privind solutionarea sesizarilor

Data:

Comisia de monitorizare cazuri de malpraxis medical este de multe ori prima institutie sesizata sa verifice un caz de malpraxis.

Comisia de monitorizare pentru cazurile de malpraxis medical trebuie sa analizeze sesizarea facuta in mod riguros iar decizia sa respecte anumite criterii.

In caz contrar, de nerespectare, poate fi criticata in instanta de catre pacientul nemultumit de decizia Comisiei de monitorizare malpraxis.

Ca avocat specializat in malpraxis medical in Bucuresti cunosc ca motivarea gresita echivalează cu nesoluţionarea sesizarii, asa cum au hotarat instantele in asemenea cazuri.

Poate atrage răspunderea membrilor comisiei pentru activitatea lor în mod solidar.

Componenta comisiei monitorizare malpraxis medical

Pentru mai buna abordare a subiectului articolului sunt necesare unele cunostinte despre modul cum indeplineste comisia atributiile.

Comisia de monitorizare şi competenţă profesională pentru cazurile de malpraxis se constituie în conformitate cu dispoziţiile art. 668 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.

Comisia de malpraxis funcţionează la nivelul autorităţilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti si este alcătuită din 13 membri.

Reprezentantii din comisia cazuri de malpraxis medical

-reprezentanţi ai autorităţilor de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti.

Unul este directorul adjunct al autorităţii de sănătate publică respective, numiţi prin decizie a conducătorului acestor instituţii;

-reprezentanţi ai casei judeţene de asigurări de sănătate sau a municipiului Bucureşti. După caz, numiţi prin decizie a preşedintelui-director general al casei respective;

-reprezentanţi ai colegiului judeţean al medicilor, numiţi prin decizie a preşedintelui instituţiei respective;

reprezentanţi ai colegiului judeţean al medicilor dentişti, numiţi prin decizie a preşedintelui instituţiei respective;

-un expert medico-legal, numit prin decizie a conducătorului instituţiei din care face parte.

In ce consta mandatul de membru al comisiei monitorizari malpraxis medical

Durata mandatului de membru al comisiei este de 4 ani, fiecare membru al comisiei putând fi reînvestit, la propunerea instituţiei din care face parte.

Membrii comisiei trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

-să fie cetăţeni români cu domiciliul în România;

-să aibă o bună reputaţie şi pregătire profesională; c) să aibă cel puţin 5 ani vechime în domeniul său de activitate;

-să nu fi săvârşit în exercitarea profesiei un act de malpraxis stabilit printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

-să nu aibă cazier judiciar.

Calitatea de membru al comisiei de malpraxis medical încetează 

-la expirarea termenului pentru care a fost numit;

-prin demisie;

-prin revocare de către instituţia/organismul profesional care l-a desemnat; d) prin înlocuire.

Incompatibilităţile membrilor Comisiei de malpraxis medical

-să declare dacă are vreo legătură directă sau indirectă, familială, personală, profesională ori financiară, cu vreuna dintre persoanele supuse cercetării.

Dacă vreun membru al comisiei se află în acesta situatie completează o declaraţie de abţinere.

Conducerea comisiei de monitorizare malpraxis medical

Comisia este condusă de directorul adjunct al autorităţii de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

2 vicepreşedinţi care asigură împreună cu preşedintele conducerea activităţii comisiei. Preşedintele este reprezentantul de drept al comisiei. 

Atribuţiile comisiei de monitorizare malpraxis medical

-desemnează, prin tragere la sorţi, din lista judeţeană a experţilor, un grup de experţi sau un expert.

Are in vedere complexitatea cazului, însărcinat cu efectuarea unui raport asupra cazului;

-repartizează dosarele cuprinzând documentaţia cazurilor cercetate experţilor desemnaţi, spre analiză şi evaluare. In vederea efectuării raportului asupra cazurilor respective;

-dacă dosarul nu conţine toate documentele necesare în vederea elucidării cazului expertizat, solicită instituţiilor abilitate.

Precum şi persoanei care a sesizat comisia prezentarea de documente şi de informaţii suplimentare referitoare la cazul respectiv;

-primeşte de la experţii desemnaţi, în termenul legal, rapoartele cazurilor expertizate;

-pune la dispoziţia părţilor interesate, la solicitarea scrisă a acestora, o copie a raportului experţilor şi a documentelor medicale care au stat la baza acestuia;

-verifică, înainte de a da curs sesizării, calitatea persoanei care a sesizat comisia.

Ce documente sunt cerute de comisie

-actul de identitate al persoanei care a făcut sesizarea;

– documentul din care rezultă dreptul de reprezentare al persoanei care se consideră victima unui act de malpraxis;

– documente legale din care reiese calitatea de succesor al persoanei decedate;

Activitatea comisiei de malpraxis medical

Comisia se întruneşte în şedinţă la solicitarea preşedintelui, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării sesizării adresate acesteia.

Şedinţele comisiei sunt conduse de către preşedinte, iar în lipsa acestuia, de către cei îndreptăţiţi potrivit dispoziţiilor prezentului regulament.

Cvorumul necesar pentru a lua hotărâri valide este de cel puţin trei pătrimi din numărul membrilor comisiei.

Hotărârile se adoptă cu votul a jumătate plus unu din numărul membrilor prezenţi.

În caz de egalitate de voturi, votul preşedintelui sau, în absenţa acestuia, cel al înlocuitorului de drept care conduce şedinţa comisiei este decisiv.

Obligativitatea hotararii comisiei de malpraxis medical

Hotărârea adoptată este obligatorie pentru toţi membrii comisiei, membrii care au votat împotrivă şi cei absenţi putându-şi consemna opinia separată în procesul-verbal al şedinţei respective.

Pentru fiecare şedinţă a comisiei se întocmeşte câte un proces-verbal care este semnat de către toţi membrii prezenţi ai comisiei.  

După primirea sesizării, comisia verifică dacă autorul acesteia are calitatea prevăzută de lege.

După primirea raportului asupra cazului, întocmit de expertul sau grupul de experţi desemnat, comisia analizează documentul înaintat.

Stabileşte, prin decizie, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii lui, dacă în cauză a fost sau nu un caz de malpraxis.

Confidenţialitatea informaţiilor comisiei monitorizare malpraxis medical

Întreaga procedură de stabilire a cazurilor de malpraxis, până în momentul sesizării instanţei, este confidenţială.

Încălcarea confidenţialităţii de către membrii comisiei sau experţii desemnaţi de aceasta atrage sancţiuni profesionale şi administrative.

Cine sesizeaza comisia de malpraxis medical

Comisia poate fi sesizată de persoana sau, după caz, reprezentantul legal al acesteia, care se consideră victima unui act de malpraxis.

-succesorii persoanei decedate ca urmare a unui act de malpraxis imputabil unei activităţi de prevenţie, diagnostic.

Ce trebuie sa cuprinda sesizarea Comisiei malpraxis

-numele persoanei care face sesizarea;

-calitatea persoanei care face sesizarea, în sensul prevăzut la art. 25;

-numele şi prenumele persoanei care se consideră victima unui caz de malpraxis (dacă este diferită de persoana care face sesizarea);

-numele şi prenumele autorului actului de malpraxis sesizat, săvârşit în exercitarea unei activităţi de prevenţie, diagnostic şi tratament;

-data efectuării actului de malpraxis sesizat;

-descrierea faptei şi a împrejurărilor acesteia;

-prejudiciul produs victimei actului de malpraxis sesizat.

La sesizarea comisiei de malpraxis medical se anexeaza documente

a) copii ale documentelor medicale în susţinerea afirmaţiilor cuprinse în sesizarea adresată comisiei;

b) copii ale documentelor legale din care să rezulte calitatea persoanei care a sesizat comisia.

Experţii

Comisia desemnează, prin tragere la sorţi, din lista judeţeană a experţilor, un grup de experţi sau un expert.

In funcţie de complexitatea cazului, însărcinat cu efectuarea unui raport asupra cazului.

Experţii prevăzuţi la art. 29 au acces la toate documentele medicale aferente cazului, a căror cercetare o consideră necesară, şi au dreptul de a audia şi de a înregistra depoziţiile tuturor persoanelor implicate.

Experţii întocmesc, în termen de 30 de zile, un raport asupra cazului, pe care îl înaintează comisiei.

Experţii desemnaţi pentru cercetarea cazului sunt obligaţi să păstreze confidenţialitate

Deciziile comisiei de malpraxis medical

Comisia adoptă o decizie asupra cazului, în maximum 3 luni de la data sesizării.

 Comisia stabileşte, prin decizie, dacă în cauză a fost sau nu o situaţie de malpraxis, având în vedere, obligatoriu, cel puţin următoarele criterii:

a) existenţa unei fapte produse în exercitarea unei activităţi de prevenţie, diagnostic şi tratament;

b) fapta să fie cauzatoare de prejudiciu patrimonial sau moral;

c) vinovăţia făptuitorului;

d) raportul de cauzalitate dintre faptă şi prejudiciu.

Decizia se comunică tuturor persoanelor implicate, inclusiv asigurătorului, în termen de 5 zile calendaristice, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

În cazul în care asigurătorul sau oricare dintre părţile implicate nu este de acord cu decizia comisiei, o poate contesta la instanţa de judecată competentă, în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei.

https://avocat-tudor.ro

0724260393

 Condiţii ce trebuie indeplinite de membrii comisiei de malpraxis medical

-să fie cetăţeni români cu domiciliul în România;

-să aibă o bună reputaţie şi pregătire profesională; c) să aibă cel puţin 5 ani vechime în domeniul său de activitate;

-să nu fi săvârşit în exercitarea profesiei un act de malpraxis stabilit printr-o hotărâre judecătorească definitivă;

-să nu aibă cazier judiciar.

Calitatea de membru al comisiei încetează în următoarele situaţii:

-la expirarea termenului pentru care a fost numit;

-prin demisie;

-prin revocare de către instituţia/organismul profesional care l-a desemnat; d) prin înlocuire.

Incompatibilităţile membrilor comisiei de malpraxis medical

-Fiecare membru al comisiei este obligat să declare dacă are vreo legătură cu vreuna dintre persoanele fizice sau juridice implicate în cazul supus cercetării.

Dacă vreun membru al comisiei se află în una dintre situaţii completeaza o declaraţie de abţinere

Activitatea comisiei de malpraxis medical

Comisia adoptă o decizie asupra cazului, în maximum 3 luni de la data sesizării.  

Comisia stabileşte, prin decizie, dacă în cauză a fost sau nu o situaţie de malpraxis, având în vedere, obligatoriu, cel puţin următoarele criterii:

a) existenţa unei fapte produse în exercitarea unei activităţi de prevenţie, diagnostic şi tratament;

b) fapta să fie cauzatoare de prejudiciu patrimonial sau moral;

c) vinovăţia făptuitorului; d) raportul de cauzalitate dintre faptă şi prejudiciu.

Decizia se comunică tuturor persoanelor implicate, inclusiv asigurătorului, în termen de 5 zile calendaristice, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

În cazul în care asigurătorul sau oricare dintre părţile implicate nu este de acord cu decizia comisiei, o poate contesta la instanţa de judecată competentă, în termen de 15 zile de la data comunicării deciziei.

www.avocat-tudor.ro

0724260393

Contacteaza-ne acum

Default content


  Articol redactat de Avocat Tudor Ion

  Distribuie postarea:

  Popular

  Categorii

  Mai mult articole ca asta
  Legate de

  Tot ce trebuie să știți despre containerele modulare

  Containerele modulare au devenit o soluție populară și inovatoare...

  Locuințe din Containere: O Soluție Modernă și Sustenabilă

  Într-o lume în continuă schimbare, locuințele din containere devin...

  Containerul de șantier O soluție practică și eficientă pentru proiectele tale

  În domeniul construcțiilor, eficiența și organizarea sunt esențiale pentru...

  Container Comercial Inovația Spațiilor Comerciale la ZHouseContainer.ro

  Într-o lume în continuă schimbare, inovația în designul și...