Stiri
35.4 C
Buzău

Administratorul societatii comerciale poate cere renuntarea la mandat si obliga pe asociati sa-i respecte hotararea

Data:

Administratorul societatii comerciale

Administratorul societatii comerciale are dreptul sa renunte la calitatea de administrator. Poate, sa-si dea demisia, in conformitate cu principiul libertatii de vointa. Asadar, motivul incetarii mandatului de administrator poate fi de ordin personal, renunţarea, incapacitatea sau condamnarea într-o cauză penală.

Administratorul societatii comerciale poate renunta chiar daca ceilalti asociati nu dau curs solicitarii sale. In acest caz, administratorul societatii se poate adresa instantei de judecata.

Totodata, va face demersurile necesare în vederea modificării actului constitutiv si revocarea sa din funcția de administrator.

Încetarea funcţiei de administrator al societatii comerciale poate interveni si pentru motive ce ţin de voinţa societăţii.

Cazuri pot fi revocarea,  cauze naturale (moartea) sau alte cauze (dizolvarea societăţii).

Administratorul societatii comerciale, functie reglementata de mandat

Funcţia de administrator al societatii comerciale se exercită raportat direct la dispoziţiile referitoare la contractul de mandat.

Incetarea sa urmează a se produce în aceleaşi condiţii ca şi încetarea contractului de mandat.

Noul Cod civil prevede raporturi contractuale dintre persoana juridica si organele sale de administrare.

Art.209 alin.(3) se refera la raporturile dintre persoana juridica si cei care alcatuiesc organele sale de administrare.

Prin analogie, sunt supuse regulilor mandatului, daca nu s-a prevazut altfel prin lege, actul de constituire sau statut.

Art.72 din Legea societatilor comerciale nr.31/1990 dispune despre obligatiile si raspunderea administratorilor.

De asemenea, prevad ca sunt reglementate de dispozitiile referitoare la mandat.

Administratorul societatii comerciale, conditii de revocare din functie

Art.137 lin(4) din Legea nr.31/1990 prevede ca administratorii pot fi revocati oricand de catre adunarea generala ordinara a actionarilor.

Este posibila revocarea administratorului prin hotararea adunarii generale, in orice moment si fara a fi incunostiintat cel in cauza.

Temeiul poate fi pierderea increderii societatii in administrator.

Masura poate interveni si ca o sanctiune pentru nerespectarea obligatiilor contractuale sau legale.

Alte cazuri pot fi, incompetenta, frauda, activitate ineficienta, greseli in gestiune.

Conform art.216 alin(2) din noul Cod civil „administratorii nu pot ataca hotararea privitoare la revocarea lor din functie. 

Au dreptul de a fi despagubiti daca revocarea fost nejustificata sau intempestiva. De asemenea, daca au suferit astfel un prejudiciu.

Mijloace de anulare a revocarii

Administratorii societatii comerciale nu pot ataca cu o actiune in anularea hotararii adunarii generale.

Nici nu pot apela la instanta pentru a fi reintegrati in functie.

Daca insa dovedesc un prejudiciu, ei pot cere doar despagubiri.

Conditia este ca revocarea sa fi avut loc in mod abuziv sau fara justa cauza.

Adunarea generala a actionarilor hotaraste cu privire la revocarea administratorilor.

Se respcta conditiile de cvorum si de majoritate pentru luarea hotarârilor de catre acest organ de decizie al societatii.

Conform art.137 ind.1 din Legea 31/1990, administratorii sunt desemnaţi de către adunarea generală ordinară a acţionarilor.

Fac exceptie, primii administratori, care sunt numiţi prin actul constitutiv.

Candidaţii pentru posturile de administrator sunt nominalizaţi de către membrii actuali ai consiliului de administraţie sau de către acţionari.

Nulitatea actelor emise contrare legii, actului de constituire ori statutului

Administratorii pot fi revocati ca urmare a pierderii increderii societatii in administrator. 

Dar si ca o sanctiune pentru nerespectarea obligatiilor contractuale sau legale.

De asemeni, pentru incompetenta, frauda, activitate ineficienta, greseli in gestiune.

In ce priveste nulitatea actelor emise de organele juridice, art.216 Cod civil prevede anumite situatii.

Hotărârile și deciziile contrare legii, actului de constituire ori statutului pot fi atacate în justiție.

Se poate adresa oricare dintre membrii organelor de conducere sau de administrare care nu au participat la deliberare.

Ori care au votat împotrivă și au cerut să se insereze aceasta în procesul-verbal de ședință.

Termenul este de 15 zile de la data când li s-a comunicat copia de pe hotărârea sau decizia respectivă.

Ori de la data când a avut loc ședința, după caz.

Administratorii au dreptul de a fi despăgubiți, dacă revocarea a fost nejustificată sau intempestivă și au suferit astfel un prejudiciu.

Cererea de anulare se soluționează în camera de consiliu de către instanța competentă unde persoana juridică își are sediul.

In contradictoriu cu persoana juridică în cauză, reprezentată prin administratori.

Hotărârea instanței este supusă numai apelului.

Conditii de publicitate in caz de incetare a functiei de administrator al societatii comerciale

Incetarea funcţiei de administrator este supusa aceloraşi condiţii de publicitate ca şi  numirea.

Daca nu se respecta aceste formalităţi nu este opozabila încetarea atribuţiilor administratorului, de a obliga societatea, faţă de terţi.

Este exceptata situatia cand aceştia cunosc actele sau faptele ce ar face obiectul publicităţii.

În practica  judiciară, s-a arătat că revocarea administratorilor desemnaţi prin actul constitutiv se face cu votul unanimităţii asociaţilor.

La societatea pe acţiuni şi societatea în comandită pe acţiuni, revocarea administratorului competenta este adunărea generala ordinara a acţionarilor.

Legea nu distinge între ipoteza desemnării administratorilor prin act constitutiv sau numirea ulterioara, prin decizia adunării generale.

Principiul revocabilităţii ad nutum a administratorilor se justifică prin asimilarea administratorului cu un mandatar.

Speta privind renuntarea la mandat a administratorului societatii comerciale

Avocata reclamantului solicită admiterea acțiunii, astfel cum a fost formulată.

Sa se ia act de manifestarea de voință a reclamantului de renunțare la mandatul de administrator al societatii comerciale.

Solicită obligarea pârâtului în calitate de asociat unic și administrator să efectueze demersurile necesare în vederea modificării actului constitutiv.

Revocarea reclamantului din funcția de administrator al societății comerciale pârâte.

In caz de refuz, hotărârea să țină locul Hotărârii Adunării Generale, respectiv de revocare a reclamantului din funcția de administrator.

Solicită să se dispună înscrierea la ORC a mențiunii privind revocarea  din calitatea de administrator, la data rămânerii definitive a hotărârii.

Ce a sustinut aparatorul reclamantului

Susține că s-a adus la cunoștința pârâților intenția reclamantului de a renunța la calitatea de administrator. Societatea are doi administratori, reclamantul și pârâtul.

Acesta a devenit asociat unic prin retragerea reclamantului din societate , conform sentinței nr. 535/2015.

Mai susține că sentința a fost înscrisă la Registrul comerțului.

Pârâtul nu a dat curs solicitării reclamantului de a modifica actul constitutiv și a face demersurile necesare la ORC.

Au fost nevoiți să formuleze o cerere la ORC  si afost înscrisă în certificatul constatator. Au formulat prezenta acțiune în temeiul dispozitiilor art.196 și 197 alin.2 din Legea nr.31/1990

Solicită admiterea acțiunii astfel cum a fost formulata.

Cu cheltuieli  de judecată, constând în taxă judiciară de timbru și onorariu avocațial, justificate  cu chitanțele de la dosar .

Motivele reclamantului

Prin acțiunea înregistrată reclamantul a  solicitat instanței ca prin hotărârea pe care o va pronunța să dispună.

1 . Să ia act de manifestarea de voință a reclamantului de renunțare la mandatul de administrator al societatii.

Respectiv, începand cu data comunicării notificării către cei doi pârâți .

2. Obligarea pârâtului în calitate de asociat unic și administrator al societatii să efectueze demersurile necesare.

Modificarea actului constitutiv, revocării din funcția de administrator al societății comerciale pârâte de ordin 2.

In caz de refuz, hotărârea ce o va pronunța să țină locul Hotărârii Adunării Generale.

Respectiv, de revocare a reclamantului din funcția de administrator.

3. Să dispună înscrierea la ORC a mențiunii privind revocarea reclamantului din calitatea de administrator, la data rămânerii definitive a hotărârii.

4.  Obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu prezentul proces

Impreună cu pârâtul au decis înființarea unei societăți care să aibă ca principal obiect de activitate construcții de clădiri și lucrări de geniu.

La începutul activității, relațiile dintre asociați au fost destul de bune au avut unele comenzi. Ulterior, datorită lipsei comenzilor și a banilor au început conflictele între aceștia .

Lucrurile mergeau tot mai greu și găsirea unui loc de muncă în țară a devenit extrem de dificilă.

Reclamantul a încercat să-și găseasca în străinătate, rămânând ca de administrarea societății să se ocupe în continuare celălalt asociat și administrator.

Ce a constat reclamantul la intoarcerea in tara

Când s -a întors în țară, a constatat că celălalt administrator nu s-a ocupat deloc de societate.

Nu a achitat datoriile societății către bugetul de stat.

Motiv pentru care a primit la sediul societății somații cu datoriile neachitate.

A luat legătura cu pârâtul în vederea găsirii unei soluții de achitare a datoriilor și de dizolvare a societății.

Aceasta nu mai funcționa de o lungă perioadă de timp și doar acumula datorii.

Paratul a refuzat să contribuie în vreun fel la acoperirea datoriilor.

A solicitat, de asemenea, retragerea pe cale amiabilă din cadrul societății.

Fiind mai tot timpul plecat din țară, nu se putea ocupa de bunul mers al societății.

I-a comunicat pârâtului o invitație la adunare generală să discute toate problemele.

Acesta a refuzat să dea curs invitației, a fost nevoit să introducă o acțiune pentru retragerea din societate.

Acțiune care a făcut obiectul dosarului civil cerere care a fost admisă prin sentința civilă pronunțată de Tribunal rămasă definitivă.

A adus la cunoștința asociatului unic al societății și societății pârâte faptul că își exprima voința de a renunța la mandatul de administrator al societății.

A solicitat pârâtului T să întreprindă toate demersurile în vederea revocării sale din calitatea de administrator și înscrierea acestei hotărâri la ORC A.

Întrucât pârâtul nu s-a conformat și nu a efectuat modificările necesare, a depus la ORC A o cerere.

A solicitat înregistrarea în registrul comerțului a unor modificări referitoare la persoane împuternicite.

Cererea i-a fost admisă prin rezoluția ORC.

În drept, dispozițiile art. 196 ind. 1 și art. 197 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, art. 194 și urm. Cod procedură civilă, art. 453 C .p.c.

În probațiune s-au depus înscrisuri.

Notificarea de renunțare la mandat și dovada comunicării cu pârâții rezoluția emisă de O R certificat constatator emis de ORC A.

Pârâții, deși legal citați, nu au depus întâmpinare pentru a-și preciza poziția procesuală față de acțiunea reclamantului.

 Ce a retinut instanta

  Prin sentința civilă s-a dispus  retragerea  reclamantului din societate și modificarea  sediului societății  la  domiciliul pârâtului.

Ulterior , reclamantul a notificat pe pârâtul T cu privire la voința sa de a renunța la calitatea de administrator al societății.

I-a solicitat pârâtului, în calitate de asociat unic, să efectueze formalitățile necesare în vederea modificării actului constitutiv.

In sensul revocării sale din funcția de administrator și realizării cerințelor de publicitate la ORC de pe lângă Tribunal..

Potrivit disp. art. 847 alin.1 Cod civil „Administratorul poate renunța la atribuțiile sale, pe baza notificării adresate, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, beneficiarului.

După caz, si celorlalți administratori sau persoanei împuternicite să desemneze un administrator”.

Reclamantul a respectat dispozițiile legale menționate anterior.

Pârâtul nu a dat curs solicitărilor reclamantului. Aceasta a sesizat instanța de judecată pentru a obține o hotărâre judecătorească.

Prin care pârâtul să fie obligat să întreprindă demersurile necesare în vederea modificării actului constitutiv.

In sensul revocării reclamantului din funcția de administrator al societatii. In caz de refuz,  hotărâre a pronunțată să țin ă loc de hotărâre de revocare a reclamantului din funcția de administrator social.

Obligatiile pe care nu le-a indeplinit paratul

Luarea unei hotărâri în privința modificării actului constitutiv al societății îi aparține doar pârâtului, acesta fiind asociatul unic al societatii.

În acest sens  sunt disp. art.196 ind.1 din Legea nr.31/1990 .

1) În cazul societăților cu răspundere limitată cu asociat unic, acesta va exercita atribuțiile adunării generale a asociaților societății.

(2) Asociatul unic va consemna de îndată, în scris, orice decizie adoptată în conformitate cu alin. (1).

Pârâtul nu a înțeles să îndeplinească formalitățile de procedură necesare pentru revocarea reclamantului din funcția de administrator.

Ca urmare a renunțării acestuia la mandat. 

Instanța reține că este întemeiată solicitarea privind obligarea pârâtului să se conformeze dispozițiilor legale în acest sens.

In caz contrar , prezenta hotărâre va ține loc de hotărârea adunării generale de revocare a reclamantului din funcția de administrator .

Temeinicia cererii administratorului societatii comerciale

Temeinicia cererii reclamantului și interesul său de a obține o soluționare favorabilă a pretențiilor sale.

Rezidă și din faptul că potrivit disp. art.197 alin.2 din Legea nr.31/1990.

Administratorii nu pot primi, fără autorizarea adunării asociaților, mandatul de administrator în alte societăți concurente sau având același obiect de activitate.

Nici să facă același fel de comerț ori altul concurent pe cont propriu sau pe contul altei persoane fizice sau juridice.

Sancțiunea este revocărea și răspunderea pentru daune. In lipsa unei hotărâri de revocare din funcția de administrator al societatii ,  reclamantul nu are posibilitatea legală de a administra o altă societate cu același obiect de activitate.

Nici să desfășoare ca și persoană fizică, o activitate similară cu aceea a societății al cărui administrator este.

In caz contrar, fiind pasibil să plătească anumite daune.

Instanța va lua act de manifestarea de voință a reclamantului în sensul renunțării la mandatul de administrator al societatii.

Obligă pârâtul în calitate de asociat unic și administrator al societati să efectueze demersurile necesare în vederea modificării Actului Constitutiv.

In sensul revocării reclamantului din funcția de administrator al societatii. In caz de refuz, prezenta hotărâre va ține loc de hotărârea adunării generale de revocare a reclamantului din funcția de administrator .

Admite acțiunea civilă formulată de reclamant.

Ia act de manifestarea de voință a reclamantului în sensul renunțării la mandatul de administrator al societatii.

Obligă pârâtul în calitate de asociat unic și administrator al societatii să efectueze demersurile necesare în vederea modificării Actului Constitutiv.

In sensul revocării reclamantului din funcția de administrator al societatiiiar.

In caz de refuz, prezenta hotărâre va ține loc de hotărârea adunării generale de revocare a reclamantului din funcția de administrator.

Alte articole de acelasi autor:

– Conditiile in care este angajata raspunderea administratorului fata de Societatea Comerciala;

-Pentru ce motive instanta a acordat despagubiri pentru accidentul rutier desi societatea de asigurare a sustinut ca nu s-a dovedit ca piatra care a sărit în parbriz aparține vehiculului ce a proiectat-o în parbriz.

Cum a motivat Inalta Curte de Casatie si Justitie cu privire la sanctiunea ce se aplica in cazul lipsei consimtamantului pentru incheierea unui act juridic ca efect al depasirii limitelor legale ale mandatului administratorilor;

Ce consecinte poate avea divulgarea datelor medicale despre pacient cum sunt cele psihiatrice

Cantitatea de droguri mare detinuta pentru consum propriu si monitorizarea limbajului codificat a determinat acuzația de trafic de droguri de mare risc

In ce conditii este atrasa vinovatia si raspunderea pentru fapta proprie in cazul comiterii unei fapte ilicite

Ce avantaje prezinta negocierea cu asiguratorul in cazul unui accident de circulatie si cum a motivat instanta despre tranzactia partilor

A fost achitat pentru evaziune fiscala pentru ca expertiza judiciară are valoare probatorie superioară față de constatările efectuate de inspectorul antifraudă

-In ce situatii o persoana comite infractiunea de conducerea unui vehicul fără permis de conducere si pe ce argumente a respins instanta lipsa reprezentarii anularii permisului

Cabinet Avocat

Cabinet Avocat

0724260393

avocat_tudorion@yahoo.com

Cabinetul de avocat Tudor Ion va poate ajuta in litigiile de drept comercial.

Luati legatura cu noi apasand click aici sau e mail office@avocat-tudor.ro

Contacteaza-ne acum

Default content


  Articol redactat de Avocat Tudor Ion

  Distribuie postarea:

  Popular

  Categorii

  Mai mult articole ca asta
  Legate de

  Panouri solare pentru casele din zonele izolate: Avantaje și provocări

  Am descoperit că panourile solare pentru casele din zonele...

  O promovare online eficienta pentru business-ul tau

  Traim intr-o lume in care aproape tot se intampla...

  Cum sa ai confortul necesar in interior?

  Sistemele HVAC reprezinta un element esential pentru confortul si...

  Tot ce trebuie să știți despre containerele modulare

  Containerele modulare au devenit o soluție populară și inovatoare...